Studijos vadovė Jolanta Miltenė tel. nr. +37068569612 el.p. jolmilt@gmail.com

Tikslai:

 •  skatinti kūrybinių menų plėtrą;  
 •  sudaryti sąlygas suaugusiam žmogui kurti ir pristatyti publikai savo darbus;
 •  aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime;
 •  prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo.

Uždaviniai:

 • Meninių įgūdžių lavinimas;
 • Emocinės įtampos šalinimas;
 • Savivertės pojūčio stiprinimas;
 • Pozityvių veiklos formų skatinimas;
 • Kūrybiškumo ugdymas.

Studijos veiklos apibūdinimas:

Menų studija ARTola,  susikūrusi  2017 m.  rugsėjo mėn.,  pakvietė kūrybiniam darbui susiburti suaugusius Plungės krašto žmones, kurie nori aktyviai ir meniškai praleisti laiką, pasimokyti meninės saviraiškos ir kitaip įsitraukti į kultūrinį gyvenimą.

 Studijoje dirbama siekiant asmeninės kūrybinės pažangos bei pozityvios kryptingos meninės veiklos.

Studija renkasi kartą per savaitę, dirba 2-3 val. (priklausomai nuo darbo specifikos).       

Reikalingas priemones studijos nariai įsigyja patys, esant poreikiui gali būti kaupiamas studijos fondas.                                                                                                 

Art Studio “ARTola”

Objectives:

 • promoting the development of creative arts;
 • to enable adults to create and present his or her works to the audience;
 • to promote public cooperation in cultural life;
 • contribute to the preservation of cultural heritage.

Tasks:

 • Development of artistic skills;
 • Removal of emotional tension;
 • Strengthening the sense of self-worth;
 • Promotion of positive forms of activity;
 • Development of creativity.

Description of the study’s activities:

Art studio ARTola, formed in 2017  in September, invited adult people of Plungė region to work actively and artistically to learn artistic expression and otherwise engage in cultural life.

The study works towards personal creative progress and positive targeted artistic activities.

The studio meets once a week, works 2-3 hours (depending on the specifics of the work).

Studio Manager Jolanta Miltenė

Email: jolmilt@gmail.com