Vadovė: Sigita Matulienė Tel. nr. +37061885933 el. p. s.matuliene@gmail.com

Vadovas: Romas Matulis Tel. nr. +37068730484 el. p. romas.matulis@gmail.com

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“ įsteigtas 1992 m. Teatro įkūrėjai ir režisieriai – Sigita ir Romas Matuliai.

Kolektyvas yra Respublikinio vaikų ir jaunimo teatrų konkurso „Šimtakojis“ daugkartinis laureatas. 2005 m. apdovanotas aukščiausia šalyje mėgėjų meno nominacija „Aukso Paukštė“. „Saula“ 3 kartus yra tapusi Pasaulinių vaikų teatrų festivalių-forumų atrankų laureatu, už geriausią vaikišką spektaklį „Velnių monai“ apdovanota Lietuvos nacionalinio kultūros centro nominacija „Tegyvuoja teatras“, pripažinta tarptautinio konkurso Minske (Baltarusija) „Grand prix“ laimėtoja. Teatras ne kartą apdovanotas LR Seimo ir LR Kultūros ministerijos padėkos raštais. „Saulos“ įkūrėjams ir režisieriams Sigitai Matulienei ir Romui Matuliui paskirta LR Kultūros ministerijos premija „Už geriausiai parengtus ir vykdomus kultūrinės edukacijos projektus“.

Kolektyvas savo spektaklius rodė Lenkijoje, Čekijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Suomijoje, Italijoje, Estijoje, Japonijoje.

Teatras vienija 97 jaunuosius aktorius. Šis kolektyvas yra puiki meninio ugdymo mokykla, ryškus savo stiliumi ir įdomus daugialype veikla bei teatro metodika.

Teatras  „Saula“ yra pastatęs per 40 spektaklių. Šiandieniniame teatro repertuare: spalvingos, ryškios, žaismingos pasakos vaikams ir rimti, sudėtingi, savito režisūrinio sprendimo spektakliai jaunimui bei suaugusiems.  Kas dvejus metus Plungėje „Saula“ rengia vieną didžiausių  šalyje tarptautinį vaikų ir jaunimo teatrų festivalį-kūrybinę laboratoriją „Mažoji Melpomenė“. Kolektyvo ir jo vadovų iniciatyva kasmet organizuojami kultūrinės edukacijos teatrinio veiksmo projektai: „Atviras teatras 24“, „Atviras teatras: vėjų vaikai“, „TeatrArtas“, „Vaikiško teatro pavasaris“, „Mes esam vienodi – mes norime būti kartu“ ir kt. Kartu su partneriais iš kitų šalių teatras yra parengęs ir vykdęs ES programos Erazmus+ finansuotus teatro projektus „Keturi teatrai Europai“, „Laiminga šeima-mitas ar tikrovė“, „Asmenybės vystymosi procesas“ ir kitus. Teatro „Saula“ vadovai į kultūrinį-meninį veiksmą įtraukia didelį būrį moksleivių. Teatro aktoriai yra nuolatiniai įvairių renginių, projektų, konkursų iniciatoriai, rengėjai, vedėjai, Lietuvos dainų švenčių dalyviai. Kolektyvo spektakliai, aktyvi ir inovatyvi projektinė veikla – tai gilių Plungės teatrinių tradicijų tąsa, suteikianti mūsų kraštui kultūrinį savitumą ir unikalumą.

Vadovas: Romas Matulis Tel. nr. +37068730484 el. p. romas.matulis@gmail.com

Vadovė: Sigita Matulienė Tel. nr. +37061885933 el. p. s.matuliene@gmail.com

CHILDREN AND YOUTH THEATER “SAULA” OF PLUNGE DISTRICT MUNICIPALITY CULTURAL CENTER

Children and Youth Theater “Saula” of Plunge District Municipality Cultural Center was established in 1992. The founders and directors of the theater are Sigita and Romas Matuliai.

The collective is a multiple winner of the Republican Children’s and Youth Theater Competition “Centipede”. In 2005 it was awarded the highest nomination of Golden Bird in the country for amateur art. “Saula“ has been the winner of the World Children’s Theater Festival-Forum Selections 3 times and has been nominated for the best children’s performance “Devil’s Mona” by the Lithuanian National Culture Center nomination “Long Live Theater” and the Grand Prix of the international competition in Minsk (Belarus). The theater has been repeatedly awarded letters of thanks from the Seimas of the Republic of Lithuania and the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. Sigita Matuliene and Romas Matulis, the founders and directors of “Saula“, were awarded the prize of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania for the best prepared and implemented cultural education projects.

The group has performed in Poland, Czech Republic, Latvia, Belarus, Russia, Germany, Belgium, Finland, Italy, Estonia, Japan.

The theater unites 97 young actors. This collective is a great school of art education, striking in its style and engaging in its diverse activities and theater methodology.

“Saula“ theater has produced over 40 performances. Today’s theatrical repertoire: colorful, vivid, playful tales for children and serious, sophisticated performances for both young and adults. Every second year in Plunge, “Saula“  hosts one of the largest international children’s and youth theaters festival-creative laboratory “Little Melpomene”. Theatrical action projects are organized annually by the collective and its leaders: “Open Theater 24“, “Open Theater: Children of the Winds“, “Theater Art“, “Children’s Theater Spring“, “We Are the Same – We Want to Be Together“, and more. Together with partners from other countries, the theater has produced and implemented theater projects funded by the EU Erasmus + program, “Four Theaters for Europe”, “Happy Family Myth or Reality”, “Personality Development Process” and others. The directors of the “Saula“ Theater involve a large group of students in the cultural-artistic action. Theatrical actors are regular initiators, organizers, presenters of various events, projects and contests, participants of Lithuanian song festivals. The performances of the group, active and innovative project activities are a continuation of the deep theatrical traditions of Plunge, which gives our country cultural identity and uniqueness.

Artistic leader: Romas Matulis Tel. No. +37068730484 email: romas.matulis@gmail.com

Sigita Matulienė Tel. No. +37061885933 email: s.matuliene@gmail.com